Directori de serveis

 
L'Assessoria va néixer amb l'objectiu de facilitar a les empreses gironines la gestió de totes les tasques administratives i fiscals.

Oferim els serveis d'una assessoria multidisciplinar amb total professionalitat, proporcionant una atenció global als nostres clients.

A B&A, hi trobarà l'atenció experta i professionalitzada d'un ampli equip humà reforçada per l'experiència de més de 60 anys.
 
Si està interessat en algun servei en concret, sol·liciti un Pressupost.
Mecanització i/o revisió de la comptabilitat a casa del client (out-office) o a les nostres oficines (in-office):

> Confecció de la comptabilitat de l’empresa amb aportació de factures i altres documents comptables segons la normativa vigent.
 
> Compliment de requisits formals:
• Tancament de l’exercici.
• Confecció dels estats financers.
• Confecció i presentació de l'Impost de Societats i Comptes Anuals.
• Legalització de llibres oficials de societats mercantils, associacions, fundacions i cooperatives.

> Tutoria en la direcció de l’empresa a través de l’anàlisi dels estats financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc).
 
> Presentació de balanços a entitats financeres.
 
Dirigir-se a:

> Informes econòmics: valoració de l'empresa, diagnòstic de la situació del negoci, etc.

> Peritatges econòmics per actuacions judicials i extrajudicials.

> Implementació de sistemes de costos.
 
> Elaboració, implantació i seguiment de pressupostos. Funció del controller.

> Elaboració, implantació i seguiment de plans de viabilitat d'empreses.

> Realització de preauditories per localitzar els punts més febles de l'empresa.

> Auditoria de Comptes Anuals, tant les obligatòries per imperatiu legal com les voluntàries per reforçar l’acció de la Direcció.
 
> Revisió limitada d’estats financers.
 
Dirigir-se a:
> Presentació i assessorament de declaracions fiscals/impostos periòdics i anuals: Impost de Societats, IVA, IRPF, operacions intracomunitàries...

> Tràmits i assistència davant organismes oficials: Hisenda, Generalitat..., amb alta/baixa activitat, obligacions fiscals, etc.

> Obtenció de certificats de corrent de pagaments, de subcontractistes i de subvencions entre d'altres.

Dirigir-se a:

> Representació a inspeccions fiscals, gestió de requeriment i interposició de recursos, gestió d'ajornaments. 

> Estudi i càlculs per optimitzar al màxim la càrrega tributària en tots els impostos: incentius fiscals, deduccions, bonificacions... 

Dirigir-se a:
> Confecció de nòmines i models RNT, RLC per al conjunt de treballadors de la seva empresa.

> Altes, baixes, modificacions de contractes, jubilacions, pensions, acomiadaments...

> Tràmits i assistència davant organismes públics: Tresoreria de la Seguretat Social, INS.

> Prevenció de riscos laborals.

> Representació davant la Inspecció de Treball i també en les conciliacions al CMAC i/o al Jutjat Social.

> Estudi i planificació d'ERO.
 
Dirigir-se a:
> Assessorament a la seva empresa davant entitats bancàries per a l'obtenció de préstecs, crèdits, etc.

> Assessorament a la seva empresa en la gestió de les inversions financeres (renda fixa, renda variable, fons d'inversió, etc).
 
> Anàlisi i planificació d'inversions, i el seu finançament.
 

Dirigir-se a:
• Dret Mercantil: Assessorament jurídic en l'àmbit d'empreses.
> Constitució d'empreses.
> Dissolució i liquidació d'empreses.
> Redacció, revisió i modificació d'Estatuts.
> Nomenament i cessament de càrrecs.
> Due diligence legal: procés de compravenda d'empreses.
> Fusions i escissions.
> Redacció i revisió de contractes: préstecs, arrendaments, de prestació de serveis, franquícies, compravenda i donacions de participacions i/o finques.
> Assistència a Juntes i Consells d'Administració.
> Impugnació extrajudicial i judicial d'acords socials.

• Dret Administratiu:
> Reclamacions i recursos davant l'Administració Pública en relació a impostos com taxes municipals, IBI, ITP i llicències d'activitat, entre d'altres.
 
• Dret Penal:
> Querelles i denúncies contra socis, administradors i/o tercers.
> Insolvències punibles (alçament de béns).
 
• Dret Laboral:
> Negociacions amb treballadors.
> Assistències a CMAC i judicis per reclamacions laborals: acomiadaments, reclamació de salaris...
> Tràmits, reclamacions i recursos davant l'Administració Pública: TGSS, INSS, FOGASA.
 
• Dret Concursal:
> Plantejament jurídic davant de situació de concurs (abans anomenada fallida i suspensió de pagaments).
> Interposició, seguiment i negociació de procediments concursals.
> Comunicacions de crèdits enfront empreses concursades.
> Reclamacions extrajudicials i/o judicials de qualsevol tipus; per exemple Morosos.
> Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
> Resolució de contractes. En cas necessari, interposició de demandes.
 
   Dirigir-se a:
Assegurances per a l'Empresa:
> Assegurança per a Responsabilitat Civil.

> Assegurança Multirisc: robatori, incendi, inundacions, aiguats, etc.

> Assegurança per a vehicles: cotxes, remolcs, camions, vaixells, etc.

> Assegurança de Lloguer Protegit.

> Assegurança de Defensa Jurídica.

> Assegurança de Responsabilitat dels administradors i altres directius.

> Auditoria d’Assegurances amb el compromís d’analitzar cobertures i preus.
 
Dirigir-se a:
A través de la societat Sferic

> Venda/Lloguer d'immobles.
> Gestió de patrimonis.
> Finançament.
> Assessors d'Assegurances.
> Gestió integral.
> Assessorament Financer.
> Assessorament Tècnic.

Dirigir-se a:

A través de la societat Experts en Tècniques Concursals, SLP
Assessorament i defensa d'empreses insolvents

> Estudi, planificació i assessorament previ a situacions de crisi empresarial, amb la finalitat d'avaluar els avantatges i els riscos de la presentació de la sol·licitud de concurs voluntari.

> Preparació de documentació necessària per a la sol·licitud de concurs voluntari, verificant el compliment dels requisits legals, i direcció lletrada de tot el procediment.

> Preparació i negociació d'expedients de regulació d'ocupació concursal.

> Elaboració de proposta de conveni (quitança i/o espera) per a la seva aprovació a la Junta de Creditors.

> Assessorament i direcció lletrada en incidents concursals, així com en totes les seccions del procediment concursal.

> Assessorament i defensa dels membres de l'òrgan d'administració afectats per accions declaratives de responsabilitat en la secció de qualificació de concurs.

> Assessorament i direcció lletrada de deutors en què hagin estat declarats en situació de concurs necessari.
     

Assessorament i defensa de creditors durant el concurs

> Comunicació de crèdits a l'administració concursal, seguiment de procediments concursals.

> Gestió de la devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

> Assessorament i direcció lletrada en impugnacions de l'inventari i/o de la llista de creditors.

> Assessorament i direcció lletrada en accions de rescissió, accions de reintegració i en la secció de qualificació del concurs.

> Assessorament i direcció lletrada en la tramitació de concurs necessari de deutors insolvents, com a mesura per a la recuperació de crèdits.
Reestructuració d'empreses

> Anàlisi i diagnòstic de la situació real de l'empresa: Auditoria preconcursal en matèria mercantil, comptable, fiscal i laboral.

> Elaboració de Plans de Viabilitat.

> Reestructuracions laborals: Negociació i tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació.

> Elaboració i negociació amb creditors de propostes de conveni preconcursals (quitança i/o espera).

> Negociació d'acords de refinançament amb creditors, especialment amb entitats financeres.

> Estudi de la responsabilitat civil o penal dels administradors de fet o de dret, i la seva defensa jurídica.
Informes pericials per jutjats i tribunals

Emissió d'informes pericials en l'àrea economicofinancera sobre les matèries següents:

> Estats financers i llibres de comptabilitat; verificació de documents comptables.

> Càlculs de matemàtica financera.

> Valoració d'empreses, unitats productives, carteres de clients, etc.

> Indemnitzacions per dany emergent i lucre cessant.

> Valoració d'immobles.

Dirigir-se a:

A través de la societat Operdata Solutions, SL

> Implantació de la Llei 15/1999 i RD 1720/2007 de Protecció de Dades.

> Inscripció de fitxers a l'Agència de Protecció de Dades.

> Formació en Protecció de Dades.

> Realització d'auditories, tant externes com internes, d'acord amb la Llei 15/1999 i RD 1720/2007.

> Elaboració de contractes complementaris necessaris una vegada implantada la Llei de Protecció de Dades.
 
Dirigir-se a:
A través de la societat Angle Informàtica, SL
 
> Venda de software i de hardware (des de programes de gestió a consumibles).

> Manteniment i seguiment de possibles incidències informàtiques de les seves
oficines i/o per suport remot, sense necessitat de desplaçar-nos.

> Assessorament en implantació de projectes informàtics.

> Instal·lació i configuració de sistemes de videovigilància i control d'accessos.

> Solucions de seguretat informàtica.

> Implantació de sistemes de comunicacions entre oficines, creació de xarxes informàtiques.

> Sistemes de còpies de seguretat online.
 
Dirigir-se a:
ÀREA FISCAL
 
> Confecció, presentació i tramitació de tots els impostos amb periodicitat: IVA, Retencions, Pagaments Fraccionats a compte de l'IRPF i de l'Impost de Societats.

> Planificació, preparació, gestió i presentació dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i sobre Societats.

> Declaracions censals, petició de certificats i etiquetes.

> Gestions relatives a l'Impost sobre Successions i Donacions i la seva planificació.

> Assessorament comptable a l'empresa, al personal comptable o administratiu de l'empresa.

> Assessorament en la confecció de balanços.

> Assessorament en les obligacions formals de l'empresa.

> Confecció de la comptabilitat en petites empreses.

> Assistència davant l'Administració Tributària, per tal de fer front a possibles inspeccions i/o requeriments de la mateixa.

> Fiscalitat Internacional: planificació i anàlisis de les seves conseqüències (doble imposició i tributació no residents).

> Preparació i desenvolupament de seminaris formatius relacionats amb aquest àmbit.

> Especial diagnòstic de les conseqüències d'aquest àmbit en la empresa familiar.

> Anàlisis de la problemàtica fiscal de les fundacions i entitats sense ànim de lucre.

> Servei de consultoria fiscal permanent: visites, telèfon, circulars.
 
 
ÀREA COMPTABLE

Posada en funcionament de comptabilitats i seguiment de les mateixes: tutoria comptable-fiscal continuada.

> Confecció memòria anual pel Registre Mercantil e informes similars.

> Revisió analítica de balanços i comptes d'explotació per l'ajuda a la gestió.

> Mecanització de comptabilitats, serveis de centre de càlcul.


ÀREA CONSULTORIA

> Tutoria a la direcció de l'empresa, gestió i planificació de la mateixa.

> Elaboració de diagnòstics sobre la situació del negoci.

> Aplicació del mètode DIEM.

> Estudi, elaboració i seguiment de plans de viabilitat d'empreses.

> Valoració de béns i accions. Peritatges a partir de comptabilitats i contractes.

> Muntatges de sistemes de càlcul de costos empresarials.

> Elaboració i seguiment de pressupostos empresarials.

> Assessorament i gestions en la compravenda de negocis.

> Recerca de socis i/o col·laboracions, també a l'estranger.

> Consultoria Mediambiental.

> Implantació de sistemes de formació.


ÀREA LABORAL

> Confecció i extinció de contractes laborals.

> Planificació del seguiment de tota la problemàtica de nòmines de l'empresa.

> Liquidació de quotes a la Seguretat Social en els diferents règims.

> Tramitació de jubilacions i pensions.

> Tramitació d'expedients de regulació de llocs de treball.

> Assistència davant la Magistratura i la Inspecció de Treball.

> Avaluació de l'adaptació a la legislatura sobre riscos laborals.


ÀREA AUDITORIA

> Auditoria de comptabilitats, tant obligatòries per imperatiu legal, com voluntàries per reforçar l'acció de la direcció.

> Realització de pre-auditories per localitzar els punts més febles de l'empresa i la seva comptabilitat.

> Investigació de fraus.

> Control de filials.


ÀREA JURÍDICA

> Dret mercantil: contractes, constitució d'empreses, dissolucions, canvis estatutaris, fusions, escissions, renovació de càrrecs, assistència a Juntes i Consells.

> Tramitació de Concurs d'acord amb la nova llei concursal.

> Seguiment d'impagaments.

> Constitució de societats a l'estranger.

> Domiciliació de societats.

> Representació de negocis estrangers a Espanya.

> Dret Civil.

> Dret Penal.

> Testaments.

> Especialització en Empreses Familiars: planificació de la successió i confecció del protocol familiar.

> Contractacions amb l'Administració Pública.


Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com